Privacyreglement van onze praktijk (d.d. 11-05-2018)
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze verloskundigenpraktijk: uw rechten en onze plichten.

Achtergrond

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft onze praktijk bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast de AVG zijn er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)).

Verloskundigenpraktijk

In onze verloskundigenpraktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling. We werken volgens de WGBO en de AVG is een aanvulling welke gaat over de verwerking van persoonsgegevens. Voor vragen over het privacy-statement is Verloskundigenpraktijk Ma Lune bereikbaar op telefoonnummer 050-5017030. Contact kan ook per e-mail; info@malune.nl.

De plichten van de verloskundigenpraktijk

Verloskundigenpraktijk Ma Lune is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

o voor zorgverlening;
o voor doelmatig beheer en beleid;
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener maar ook via onze website.

Alle medewerkers binnen Ma Lune hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Deze bewaartermijn is 15 jaar.

Uw rechten als betrokkene:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (tenzij de privacy van een ander daardoor wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig is.
• Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens. Dit kan alleen als de gegevens voor een ander niet van   belang zijn en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of per e-mail (info@malune.nl) aan ons laten weten. Dit kan ook een vertegenwoordiger, zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor voor u doen.

Toelichting op het Inschrijfformulier

Door het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen kan, met behulp van de door uw ingevulde gegevens, contact met u gezocht worden voor het maken van een afspraak. Gelijktijdig worden uw gegevens gebruikt om een nieuw dossier aan te maken en kan een eventueel eerder dossier opgezocht worden. Uw medische gegevens worden volgens de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard na het laatste contact. Uw formulier wordt door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Ma Lune is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Ma Lune hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze zwijgplicht bestaan enkele uitzonderingen: bijv. wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Vastgelegde gegevens, kunnen indien noodzakelijk voor uw behandeling mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (hieronder nader uitgelegd).

Uitwisseling gegevens

Ma Lune wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven bij de intake, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisarts, gynaecoloog, kraamzorg en Centrum Jeugd en Gezin. Tevens wisselen wij gegevens uit in gecodeerde vorm met Perinatale Registratie Nederland (PRN) en PERIDOS. Dit is nodig voor aanvragen van bepaalde onderzoeken, voor verwijzing naar andere zorgverleners en voor verwerking van de statistieken en heeft als doel het verbeteren van de verloskundige zorg in Nederland.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe verloskundige kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe verloskundige op de hoogte is van uw medische geschiedenis, dit staat in uw dossier. Als u ons vraagt uw dossier over te dragen, dan doen we dat binnen een maand.

Uw medisch dossier wordt door ons persoonlijk aan u of per fax overgedragen aan de nieuwe verloskundige. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Google

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren en hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw verloskundige hierover graag met u in gesprek.